ขั้นตอนการแจ้งความจำนง

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร

รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2560

(วิทยาเขตบางเขน)

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

 

วันที่ซ้อมรับปริญญา

-ระดับบัณฑิตศึกษาเลื่อนพิธีฝึกซ้อม : วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

 

กำหนดการรับปริญญา

-ระดับบัณฑิตศึกษาเลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตร : วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

 

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

-มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประทานปริญญา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/60, 2/60 และฤดูร้อน/60

-ตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ

-ยืนยันการเข้าร่วม พิธีรับปริญญา

 

สำหรับกำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ที่จะกำหนดขึ้นใหม่นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.spu.ac.th ต่อไป

 

การจองชุดครุย

กรณีเช่าชุดครุย

 ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด)

 ค่าเช่า 600 บาท 
 ค่ามัดจำ 1,000 บาท
 ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เฉพาะเสื้อ)
 ค่าเช่า 600 บาท
 ค่ามัดจำ 1,000 บาท
 ค่าเช่าแถบ + โลโก้ (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว)
 ค่าเช่า 300 บาท
 ค่ามัดจำ 400 บาท
กรณีตัดใหม่
 ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาตรี
 (ครบชุด)
 
 ชุดละ 1,950 บาท
 ชุดครุยตัดใหม่+ แถบ + โลโก้ ปริญญาโท
 (ครบชุด)
 
 ชุดละ 2,050 บาท
 ชุดครุยตัดใหม่+แถบ+โลโก้ ปริญญาเอก
 (ครบชุด)
 
 ชุดละ 2,100 บาท
 เสื้อสูทสากลตัดใหม่
 (เสื้ออย่างเดียว)
 
 ตัวละ 1,600 บาท
 ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาตรี
 (กรณีมีชุดครุยแล้ว)
 
 ชุดละ 450 บาท
 ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาโท
 (กรณีมีชุดครุยแล้ว)
 
 ชุดละ 500 บาท
 ค่าซื้อแถบ+โลโก้ ปริญญาเอก
 (กรณีมีชุดครุยแล้ว)
 
 ชุดละ 550 บาท
 ซื้อโลโก้
 
 อันละ 150 บาท

 

**ราคาชุดครุย เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ มีรายละเอียด ดังนี้**
กรณีเช่าชุดครุย
ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด)
ค่าเช่า 600 บาท
ค่ามัดจำ 1,200 บาท
ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เสื้ออย่างเดียว)
ค่าเช่า 600 บาท
ค่ามัดจำ 1,000 บาท
ค่าเช่าแถบ + โลโก้ (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว)
ค่าเช่า 300 บาท
ค่ามัดจำ 600 บาท
กรณีตัดใหม่
ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ (ครบชุด)
 
ชุดละ 2,100 บาท
เสื้อสูทสากลตัดใหม่ (เสื้ออย่างเดียว)
 
ชุดละ 1,600 บาท
ค่าซื้อแถบ + โลโก้
 
ชุดละ 600 บาท