ร่วมงานกับเรา
"การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ"
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจที่จะสร้างอนาคตที่ดีของประเทศ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวศรีปทุม ที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคง
สมัครงานกับ SPU

ตำแหน่งที่เปิดรับ

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 104

2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02 558-6888 ต่อ 1200 , 1230

 
 

Location