หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

     มหาวิทยาลัยศรีปทุม ("มหาวิทยาลัย") ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เนื่องจากหนังสือแจ้งฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีหนังสือฉบับนี้ขึ้นและมหาวิทยาลัยขอเรียนให้ท่านโปรดอ่านหนังสือแจ้งฉบับนี้เพื่อทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2.      มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษา สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานดังต่อไปนี้
       (1) ฐานสัญญา (Contract)
            เป็นการจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยเมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการหรือการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ
       (2) ฐานความยินยอม (Consent)
            กรณีจำเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบ หรือเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือเพื่อการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
       (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
            กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย
       (4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ
            มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม
       (5) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)
            กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่น
       (6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)
            กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่มหาวิทยาลัย
       (7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
            กรณีมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
       ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์การใช้บริการ ประกอบกับฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis for Processing) ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

  วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล
  1) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 1.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
  2) เพื่อบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทำบัตรผู้ปฏิบัติงาน เก็บใบหน้าหรือลายนิ้วมือ เป็นต้น 2.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา สำหรับเตรียมความพร้อมให้ท่านเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
  2.2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานใดที่บังคับใช้กฎหมาย
  2.3) ฐานความยินยอม
  3) เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่สาม เช่น คู่สมรส บิดา มารดา บุตร รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวของผู้ปฏิบัติงานกรณีสิทธิและประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน 3.1) ฐานความยินยอม
  3.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน
  4) เพื่อดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม ฉีดวัคซีน เป็นต้น 4.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน
  4.2) ฐานความยินยอม
  4.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการให้สิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานตามที่ระบุในกฎหมาย
  4.4) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานใดที่บังคับใช้กฎหมาย
  5) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานและเงินอื่นใด เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินช่วยพิเศษ เป็นต้น 5.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของบุคคลากรตามที่ระบุในสัญญา
  5.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นใดแก่ผู้ปฏิบัติงาน
  6) เพื่อใช้รักษาสิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานที่พึงได้รับตามระเบียบ ซึ่งกำหนดโดยมหาวิทยาลัย 6.1) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับรักษาสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  6.2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจำเป็นต่อมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานใดที่บังคับใช้กฎหมาย
  7) เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เช่น อบรม สัมมนา ทุนการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข รางวัลสสอท. SPU PSF เป็นต้น 7.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา สำหรับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน
  7.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
  7.3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจำเป็นต่อมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานใดที่บังคับใช้กฎหมาย
  8) เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน หรือระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ หรือข้อพิพาทและคดีความ 8.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
  8.2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งของหนวยงานใดของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานใดที่บังคับใช้กฎหมาย
  8.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการดำเนินการใดๆ เพื่อบริหารจัดการงานร้องเรียน ข้อพิพาท และคดีความ
  9) เพื่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เมื่อสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน 9.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านหลังสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุในสัญญา
  9.2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานใดที่บังคับใช้กฎหมาย
  มหาวิทยาลัยอาจจะใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 3. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด
 4.      มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงด้วย อาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด โดยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ดังต่อไปนี้
       (1) การทำกิจกรรมการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) มหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมการตลาดแบบตรงเฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมหาวิทยาลัย
       (2) การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด มหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับนักศึกษา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบในกิจกรรมนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่นำข้อมูลไปทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อการทำการตลาดแบบตรง ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมหาวิทยาลัย

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะทำการประมวลผล
 6.      3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
            (1) ข้อมูลเฉพาะบุคคล : ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ น้ำหนัก,ส่วนสูง, สถานะทางทหาร ,หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport No.) เลขที่ใบอนุญาตทำงาน (Work permit No.) หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ สถานภาพ สัญชาติ
            (2) ข้อมูลทางการเงิน : เลขที่บัญชีธนาคาร สถานภาพทางการเงิน รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
            (3) ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ ID LINE
            (4) ข้อมูลประวัติการศึกษา : ชื่อสถานศึกษาที่จบ วุฒิการศึกษาที่จบ คณะที่จบ สาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาเชี่ยวชาญ วันที่เริ่มหรือวันที่จบจากสถาบันศึกษาเดิม ประเทศที่จบการศึกษา ผลการเรียน ผลการสอบภาษา ผลการสอบคอมพิวเตอร์ ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน หรือฝึกงาน ,ความสามารถทางภาษา
            (5) ข้อมูลประวัติการทำงาน : สถานที่ที่เคยทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือนจากที่ทำงานเดิม สถานะวิชาชีพ เงินเดือนที่เคยได้รับ เหตุผลการลาออกจากที่ทำงานเดิม เหตุผลการพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน อายุการทำงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ภาระงานสอน ประวัติการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
            (6) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการประเมินผล : วันที่เริ่มงาน วันครบกำหนดทดลองงาน จำนวนชั่วโมงทำงาน บันทึกการเข้าออกที่ทำงาน รายละเอียดการลารวมถึงสาเหตุ รหัสผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แผนก สังกัด สายการบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการลงโทษทางวินัย ใบลาออกจากการเบ็นผู้ปฏิบัติงาน เหตุผลการลาออก ข้อมูลคำสั่งแต่งตั้ง
            (7) ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และค่าตอบแทน : เงินเดือน ค่าจ้าง ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่าย (เบิกเงินกรณีเกิดอุบัติเหตุ) ข้อมูลการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงาน สำเนาสูติบัตรของบุตรผู้ปฏิบัติงาน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีขอลดค่าเล่าเรียน)
            (8) ข้อมูลระบุทรัพย์สินของส่วนบุคคล : โฉนดที่ดิน หนังสือประกันของธนาคาร
            (9) ข้อมูลอื่นๆ : สถานะการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต รูปภาพใบหน้า ข้อมูลบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง1 ความสามารถพิเศษ เฟสบุ๊ค
       3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว2
            (1) ข้อมูลส่วนตัว : เชื้อชาติ ศาสนา สุขภาพ สถานภาพบุคคล สถานภาพ ความบกพร่องทางร่างกาย
            (2) ข้อมูลชีวภาพ : ภาพจำลองลายนิ้วมือ ภาพจำลองใบหน้า ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
            (3) ความพิการ
            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย


       1 ข้อมูลบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่านและท่านได้ให้ข้อมูลนั้นแก่มหาวิทยาลัย เช่น บิดา มารดา สามีหรือภรรยา บุตร พี่น้อง คู่สมรส (ข้อมูลที่เก็บ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , วัน/เดือน/ปีเกิด , อาชีพ , สถานที่ทำงาน , ตำแหน่ง , รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน , หมายเลขโทรศัพท์ ) เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านได้แจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับนี้และได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวกับมหาวิทยาลัย
       2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 7. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 8.      มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแหล่งที่มา เมื่อ
            (1) ท่านเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (Cookies)
            (2) ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
            (3) ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหรือช่องทางปกติ
            (4) ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านเอกสารสัญญาจ้าง
            (5) ท่านให้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือระบบ Sripatum Campus Management System (SCMS) ของมหาวิทยาลัย

 9. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 10.      5.1 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
            มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลภายนอกตามความยินยอมของท่าน และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับนี้ ดังนี้
            (1) บริษัทในเครือ
            (2) เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์
            (3) บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
            (4) หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            (5) ธนาคารคู่สัญญา
            (6) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต เป็นต้น
            (7) หน่วยงานเอกชน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
            (8) หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร สำนักงานอัยการหรือศาล เป็นต้น
            (9) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
       5.2 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
            ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและมหาวิทยาลัยอาจขอความยินยอมจากท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามที่กฎหมายกำหนด
            บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากมหาวิทยาลัย จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย

 11. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล
 12.      ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
            (1) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม
                 กรณีท่านให้ความยินยอมเพื่อให้มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมหาวิทยาลัย เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
            (2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
                 ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
            (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
                 ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
            (4) สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
                 ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแล้ว หรือกรณีที่ท่านได้ถอนความยินยอมและมหาวิทยาลัยไม่มีอำนาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ หรือท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและมหาวิทยาลัยไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
            (5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
                 ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยดำเนินการระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่หมดความจำเป็นแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการพิสูจน์กรณีที่ท่านได้คัดค้านมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่านดังกล่าว
            (6) สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น รวมทั้งมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นดังกล่าวได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
            (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
                 ท่านมีสิทธิขอคัดค้านมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ที่ได้ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่มหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นความจำเป็นเพื่อการดำเนินภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัย
            (8) สิทธิในการร้องเรียน
                 ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 13. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน
 14.      กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมหาวิทยาลัย อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกของท่านในการเข้าถึงการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับนี้

 15. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 16.      มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหนังสือแจ้งฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานนับแต่วันที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับมหาวิทยาลัยและภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สัญญาการเป็นผู้ปฏิบัติงานของท่านสิ้นสุดลง เว้นแต่ มหาวิทยาลัยอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจำเป็นหรือกฎหมายกำหนดให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น
       ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามวัตถุประสงค์นั้น

 17. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 18.      เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะกำหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะที่มหาวิทยาลัยอนุญาตโดยปฏิบัติตามมาตรการการดูแลของมหาวิทยาลัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 19. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 20.      มหาวิทยาลัยอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.spu.ac.th, www.chonburi.spu.ac.th, www.khonkaen.spu.ac.th

 21. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 22.      กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ดังนี้
            (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
            (2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บุคคลหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5611111, 02-5612222 หรือโทรสาร 02-5611720 หรือ E-mail : DPO@spu.ac.th