หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

     มหาวิทยาลัยศรีปทุม ("มหาวิทยาลัย") ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เนื่องจากหนังสือแจ้งฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีหนังสือแจ้งฉบับนี้ขึ้นและมหาวิทยาลัยขอเรียนให้ท่านโปรดอ่านหนังสือแจ้งฉบับนี้เพื่อทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2.      มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษา สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานดังต่อไปนี้
       (1) ฐานสัญญา (Contract)
            เป็นการจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยเมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการหรือการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ
       (2) ฐานความยินยอม (Consent)
            กรณีจำเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบ หรือเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือเพื่อการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
       (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
            กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย
       (4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ
            มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม
       (5) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)
            กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่น
       (6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)
            กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่มหาวิทยาลัย
       (7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
            กรณีมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
       ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์การใช้บริการ ประกอบกับฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis for Processing) ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

  วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล
  1) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการการศึกษา สำหรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การลงทะเบียนเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 1.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  1.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
  2) เพื่อใช้ในการให้บริการรับชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา 2.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  2.1) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
  3) เพื่อใช้ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมทักษะ ส่งเสริมประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายของนักศึกษา เช่น ศึกษาดูงานทัศนศึกษา 3.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  3.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
  3.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา
  4) เพื่อใช้ในการให้บริการด้านการประกัน เช่น การประกันอุบัติเหตุ เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพ รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยต่างๆ 4.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  5) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านสหกิจ สำหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริง ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยเหลือนักศึกษาในการสมัครงานเพื่อให้ได้ร่วมงานกับสถานประกอบการภายนอก 5.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  5.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
  5.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
  6) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านวิชาการ สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย โดยอาจดำเนินการร่วมกับอาจารย์ เช่น การเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์ 6.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  6.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
  6.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
  6.4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย สถิติ : เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
  7) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่า เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและทำกิจกรรม ในการสร้างความผูกพันระหว่างกัน 7.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  7.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
  8) เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านทุนการศึกษา สำหรับให้นักศึกษาเข้าถึงกองทุนต่างๆ อย่างทั่วถึงโดยนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) การลงลายมือชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียน การรับทุนการศึกษาภายนอกทุกประเภท และการติดตามนักศึกษารวมถึงผู้ปกครองกรณีเร่งด่วน 8.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  8.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
  9) เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น งานตรวจคนเข้าเมือง ประวัติของนักศึกษาชาวต่างชาติ การจัดทำหนังสืออนุญาตการเดินทาง เพื่อประกอบการทำวีซ่าขาออก เพื่อการเคลมประกันสุขภาพขณะอยู่ที่เมืองไทย เป็นต้น 9.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  9.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ
  10) เพื่อการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการร้องเรียน หรือการดำเนินงานทางวินัย หรือที่เกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคดีความ 10.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา
  10.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย สำหรับการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา
  10.3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เพื่อความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน การดำเนินงานทางวินัย หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทหรือคดีความ
  มหาวิทยาลัยอาจจะใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 3. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด
 4.      มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงด้วย อาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด โดยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ดังต่อไปนี้
       (1) การทำกิจกรรมการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) มหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมการตลาดแบบตรงเฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมหาวิทยาลัย
       (2) การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด มหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับนักศึกษา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบในกิจกรรมนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่นำข้อมูลไปทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อการทำการตลาดแบบตรง ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมหาวิทยาลัย

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะทำการประมวลผล
 6.      3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
            (1) ข้อมูลเฉพาะบุคคล : ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, สถานที่เกิด, เพศ, สัญชาติ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ชื่อเล่น สถานภาพ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้
            (2) ข้อมูลทางการเงิน : หมายเลขบัญชีธนาคาร
            (3) ข้อมูลการศึกษา : คณะ/สาขา ข้อมูลบันทึกการทำกิจกรรม หน่วยกิตสะสม ชั้นปีของนักศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา คณะที่ศึกษา ชื่อทุนการศึกษา สถานภาพการรับทุน เกรดเฉลี่ย เวลาเรียน สถานภาพนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ หน่วยกิตที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา สถานภาพของนักศึกษา
            (4) ข้อมูลทางเทคนิค : การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยมหาวิทยาลัยอาจใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
            (5) ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร
            (6) ข้อมูลประวัติการศึกษา : สถานศึกษา, วุฒิการศึกษา, ผลการเรียน, ประวัติการฝึกอบรม
            (7) ข้อมูลอื่นๆ : ความสามารถพิเศษ รูปภาพใบหน้า ข้อมูลบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง1
       3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว2
            ข้อมูลส่วนตัว : เชื้อชาติ ศาสนา สุขภาพ ความพิการ กรุ๊ปเลือด พฤติกรรมทางเพศ
            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย


       1 ข้อมูลบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่านและท่านได้ให้ข้อมูลนั้นแก่มหาวิทยาลัย เช่น บิดา มารดา สามีหรือภรรยา บุตร พี่น้อง คู่สมรส (ข้อมูลที่เก็บ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน หมายเลขโทรศัพท์ ) เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านได้แจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับนี้และได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวกับมหาวิทยาลัย
       2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 7. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 8.      มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแหล่งที่มา เมื่อท่านให้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือระบบ Sripatum Campus Management System (SCMS) ของมหาวิทยาลัย

 9. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 10.      5.1 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
            มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลภายนอกตามความยินยอมของท่าน และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับบนี้ ดังนี้
            (1) บริษัทในเครือ
            (2) เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์
            (3) บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด
            (4) หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            (5) ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ
            (6) ธนาคารคู่สัญญา
            (7) หน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์จะฝึกงานหรือสมัครเข้าทำงาน
            (8) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษามีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม
            (9) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
            (10) หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร สำนักงานอัยการหรือศาล สถานฑูต เป็นต้น
            (11) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกันสังคม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต เป็นต้น
       5.2 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
            ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและมหาวิทยาลัยอาจขอความยินยอมจากท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามที่กฎหมายกำหนด
            บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากมหาวิทยาลัย จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย

 11. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล
 12.      ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
            (1) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม
                 กรณีท่านให้ความยินยอมเพื่อให้มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมหาวิทยาลัย เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
            (2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
                 ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
            (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
                 ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
            (4) สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
                 ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแล้ว หรือกรณีที่ท่านได้ถอนความยินยอมและมหาวิทยาลัยไม่มีอำนาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ หรือท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและมหาวิทยาลัยไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
            (5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
                 ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยดำเนินการระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่หมดความจำเป็นแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการพิสูจน์กรณีที่ท่านได้คัดค้านมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่านดังกล่าว
            (6) สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น รวมทั้งมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นดังกล่าวได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
            (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
                 ท่านมีสิทธิขอคัดค้านมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ที่ได้ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่มหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นความจำเป็นเพื่อการดำเนินภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัย
            (8) สิทธิในการร้องเรียน
                 ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 13. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 14.      เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะกำหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะที่มหาวิทยาลัยอนุญาตโดยปฏิบัติตามมาตรการการดูแลของมหาวิทยาลัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 15. ผู้เยาว์
 16.      ในกรณีที่ท่านอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ถือว่าท่านยังเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้โดยลำพัง ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านประกอบการให้ความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนท่านตามที่กฎหมายกำหนด
       ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนท่านตามที่กฎหมายกำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบของมหาวิทยาลัย

 17. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 18.      มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหนังสือแจ้งฉบับนี้ เว้นแต่ มหาวิทยาลัยอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจำเป็นหรือกฎหมายกำหนดให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น
       ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามวัตถุประสงค์นั้น

 19. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน
 20.      กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมหาวิทยาลัย อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกของท่านในการเข้าถึงการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับนี้

 21. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 22.      มหาวิทยาลัยอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.spu.ac.th, www.chonburi.spu.ac.th, www.khonkaen.spu.ac.th

 23. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 24.      กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ดังนี้
            (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
            (2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บุคคลหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5611111, 02-5612222 หรือโทรสาร 02-5611720 หรือ E-mail : DPO@spu.ac.th