กิจกรรม : แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานทุนการศึกษา

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานทุนการศึกษา
หรือ https://studentscms.spu.ac.th/qq/vuexy_verify.cfm?uuid=ED82DF16-A1C3-347E-C426C8529396A1A7