* หมายเหตุ : ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนและวิทยาคารพญาไท ดังนี้ 1.ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 2.ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (662)579 1111 Ext. 1023, 1361 Fax: (662)579 1111 Ext. 1116
For degree verification from abroad, please contact regis@spu.ac.th